Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
YSE 1998-koulutus
Valmennukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
No items found.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 muodostavat urakkasopimusjuridiikan perustan ja soveltuvat kaikkeen ammattimaiseen rakennuttamiseen eri urakkamuodoissa. Koulutuspäivässä perehdytään käytännön esimerkkien avulla rakennusalan sopimusasioihin, tilaajan ja urakoitsijan velvollisuuksiin ja vastuisiin, lisä- ja muutostöihin sekä sopimuksen purkuun ja hallintaan. Koulutuksen tarkoituksena on varmistaa Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE:n mukainen toiminta sekä opastaa ongelmatilanteiden käsittelyyn kaikkien osapuolten oikeudet huomioiden.

Koulutuksen sisältö

 • Eri urakkamuodot ja urakkasopimuksen synty
 • Rakennusurakan asiakirjajärjestelmä
 • Yhteiset kokoukset ja toimitukset
 • Tilaajan velvollisuudet
 • Urakoitsijan velvollisuudet
 • Lisä- ja muutostyöt
 • Sivu-urakan alistaminen
 • Urakkasopimuksen purkaminen

SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t)
Ensiapukoulutukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys true
No items found.

Ensiapukurssi EA1 -koulutus on virallinen sertifioitu koulutus, josta saa Punaisen Ristin ensiapukortin, eli pätevyystodistuksen. Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

SPR Ensiapukurssi EA1-todistus on voimassa 3 vuotta.

Kurssin sisältö:

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu (rintakipu, matala verensokeri, aivoverenkierron häiriöt, kouristukset, vakava allerginen reaktio, astmakohtaus)
 • tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • nivelvammojen ja murtumien ensiapu
 • muut tapaturmat (sähköisku, silmävamma, nenäverenvuoto, pään vamma)
 • myrkytyksien ensiapu
 • tapaturmien ehkäisy
 • terveyden edistäminen
 • henkinen ensiapu
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

SPR Hätäensiapukurssi 8 t
Ensiapukoulutukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys true
No items found.

Kurssille voi osallistua ilman aikaisempaa ensiapukoulutusta. Kurssilla voi myös päivittää voimassaolevan Ensiapukurssi EA 1® - tai EA 2® -todistuksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Päivityksen voi tehdä yhden kerran.

Kurssin sisältö:

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu (rintakipu, matala verensokeri, aivoverenkierron häiriöt, kouristukset, vakava allerginen reaktio, astmakohtaus)
 • tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • tapaturmien ehkäisy
 • terveyden edistäminen
 • henkinen ensiapu
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
SPR Hätäensiapukurssi 4 t
Ensiapukoulutukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
No items found.

Kurssille voi osallistua ilman aikaisempaa ensiapukoulutusta. Kurssilla voi myös päivittää voimassaolevan Ensiapukurssi EA 1® - tai EA 2® -todistuksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Päivityksen voi tehdä yhden kerran.

Kurssin sisältö:

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tapaturmien ehkäisy

Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk)
Ratakoulutukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys true
No items found.

Koulutus syventää säännöstön tietämystä ja koulutuksessa käsitellään viranomaisen erikseen ilmoittamat aiheet. Koulutuksen kesto on 1 pv (8 oppituntia).

Koulutukseen voivat osallistua kaikki 18– 67-vuotiaat koulutusohjelmakohtaisesti määriteltyjen lähtöedellytysten täyttyessä.

Koulutuksessa käsitellään Väyläviraston vaatiman suunnatun koulutuksen asiasisällöt:

 • Väyläviraston ajankohtaiset asiat
 • Radanpidon turvallisuusohjeet
 • Muut Väyläviraston valitsemat aiheet
 • Osaamisen varmistaminen

Ratatyövastaavan kertauskoulutus uusii myös voimassaolevan Ratatyöturvallisuus (Turva) ja Turvamies (T-MIES) -pätevyyden. T-Mies pätevyys uusiutuu seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Väylän edellytysten mukaisesti pätevyys pysyy voimassa, kun haltija:

 • osallistuu vuosittain kertauskoulutukseen
 • käy terveystarkastuksissa määräajoin

Lisätietoja löydät Väylän ohjeesta Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset: https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2018-39_osaamis_patevyysvaatimukset_web.pdf

Turvamieskoulutus (T-mies)
Ratakoulutukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys true
No items found.

Turvamiespätevyyttä edellytetään toimittaessa turvamiehenä tai tieliikenteen ohjaamisessa tasoristeyksessä.

Koulutuksen kesto 1 päivä (8 oppituntia).

Koulutus sisältää teoriatunnit sekä maastokäynnin ja harjoitteet. Koulutuspäivään varustautuminen säänmukaisin turvavarustein (kengät, kypärä, vähintään luokka2 turvaliivi tai takki).

Koulutukseen voivat osallistua kaikki 18– 67-vuotiaat koulutusohjelmakohtaisesti määriteltyjen lähtöedellytysten täyttyessä. Lisäksi rautatieturvallisuuteen vaikuttaviin tehtäviin valtion rataverkolla liittyy terveydentilaa koskevia vaatimuksia.

 • Koulutukseen osallistujalta edellytetään voimassa olevaa:
 • Ratatyöturvallisuuspätevyyttä (Turva)
 • Työturvallisuuskorttia tai vastaavaa
 • Tasoristeyksessä tieliikenteen liikenteenohjaajana toimimisen yhteydessä voimassa olevaa Tieturva 1 tai Tieturva 2 -pätevyyttä.
 • Työkokemuksena vaaditaan vähintään kolmen kuukauden työkokemus radanpidon töistä ennen koulutukseen tuloa.
 • Väylävirasto edellyttää, että rautatieturvallisuuteen vaikuttavissa tehtävissä toimivien osalta noudatetaan Liikenne- ja viestintäviraston julkaisemaa ”Raideliikenteen turvallisuustehtävissä toimivien terveydentila- ja soveltuvuussuositukset” -ohjetta. Ohjeen löydät: https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/ohje15
 • Ohjeesta poiketen tehtävässä toimivilta ei toistaiseksi edellytetä rautatiepsykologin soveltuvuusarviointia. Listaus rautatiepsykologeista https://www.traficom.fi/fi/rautatiepsykologien-yhteystiedot.
 • Osallistujan tulee osoittaa työnantajan allekirjoittama todistus työkokemuksesta, voimassaolevista ja suoritetuista koulutuksista sekä terveydentilan soveltuvuuslausunnosta koulutuslaitokselle viimeistään koulutuksen alussa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia:

 • Turvamiestoiminnan yleiset säännöt ja ohjeet
 • Turvamiehen käyttö rautatiealueella tehtävissä töissä
 • Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa
 • Turvamiesmenettely tasoristeyksessä
 • RATSU:lla turvaaminen
 • Maastoharjoitukset ja kirjallinen koe

Koulutuksen suoritus hyväksytysti tuottaa Väyläviraston Turvamiespätevyyden (T-mies), joka on voimassa viisi vuotta vanhenemisvuoden loppuun asti. Pätevyyden ylläpito tapahtuu osallistumalla koulutukseen uudestaan viiden vuoden välein. Turvamies -koulutus EI uusi Ratatyöturvallisuus (Turva) -pätevyyttä.

Lisätietoja löydät Väyläviraston ohjeesta Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset: https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2018-39_osaamis_patevyysvaatimukset_web.pdf

Tieturva 1-kurssi
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
No items found.

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, joka on kehitetty varmistamaan ja ylläpitämään työntekijän pätevyys kaikissa tietyöolosuhteissa. Työturvallisuuslainsäädännössä liikennealueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi. Yleinen liikenne aiheuttaa tiellä tehtävässä työssä vaaroja niin työntekijöille kuin tienkäyttäjille, minkä takia tiellä tehtävää työtä saa tehdä ja johtaa vain huolelliset ja pätevät työntekijät.

Kohderyhmä

Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Tieturvakortti on voimassa viisi (5) vuotta kerrallaan. Kurssilla on myös mahdollista suorittaa ammattipätevyys. Tieturva 1 kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa Tieturva 2 -pätevyys, joka on ensisijaisesti suunnattu työnjohtajille, suunnittelijoille ja vastuullisille viranomaisille.

Sisältö

 • pätevyysvaatimukset tiellä tehtävässä työssä
 • tienpitäjän velvoitteet ja vastuut
 • tiellä työskentelyn ehdot
 • tiellä työskentelyn vaarat ja ongelmat
 • turvallisuuden varmistaminen liikenteen järjestelyillä
 • turvallisuus työkoneen kuljettamisessa
 • varautuminen onnettomuustilanteisiin
 • työturvallisuustehtävät rakentamisessa
 • tentti
Järjestyksenvalvojan kertauskurssi
Korttikoulutukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
No items found.

Uutta järjestyksenvalvojakorttia haetaan poliisilta ja edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu järjestyksenvalvojan kertauskurssin suorittaminen.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssin (8h) koulutusohjelma on sisäministeriön määrittelemän sisällön mukainen. Koulutukseen sisältyy teoriakoulutuksen lisäksi käytännön harjoittelua.

Voit osallistua kertauskoulutukseen milloin tahansa peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen. Kertauskoulutustodistus on voimassa 6 kk koulutuksesta eli uutta hyväksyntää tulee hakea puolen vuoden sisällä koulutuksen suorittamisesta.

Työyhteisötaidot
Valmennukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
No items found.

Jokainen työyhteisön jäsen tarvitsee työyhteisötaitoja, eli esimerkiksi taitoja kuunnella, työskennellä tiimissä sekä kykyä antaa ja käsitellä rakentavaa palautetta. Työyhteisön jäsenet voivat omalta osaltaan vaikuttaa siihen, miten työyhteisössä toimivat, joten omia työyhteisötaitoja on aika-ajoin hyvä pysähtyä miettimään ja harjoittelemaan. Työyhteisötaitojen harjoittamista voidaan tarvita myös esimerkiksi muutostilanteissa tai kun työntekijöiden työmotivaatiossa tai käytöksessä huomataan muutoksia. Työyhteisötaitoja on tärkeä harjoitella, sillä hyvät työyhteisötaidot voivat muun muassa lisätä organisaation tehokkuutta ja innovaatiokykyä, tehostaa ajankäyttöä, parantaa työn laatua, auttaa siirtämään hiljaista tietoa, vähentää esimiehen valvonnan tarvetta, auttaa muutoksissa sekä auttaa uusia työntekijöitä pääsemään tehokkaaseen alkuun työtehtävissään. Lisäksi arvioiden mukaan työhyvinvointiin sijoitettu euro voi tuottaa kuusi euroa takaisin.

Kohderyhmä

Työyhteisötaidot-valmennus sopii kaikille yrityksille alasta riippumatta. Valmennus sopii työyhteisötaitojen ylläpitämiseen, muutostilanteisiin, ja kun henkilökunnan käytöksessä tai työmotivaatiossa huomataan muutoksia.

Sisältö

Työyhteisötaidot-valmennuksen sisältö räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan. Valmennuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista, ristiriitatilanteiden käsittelemistä, puheeksi ottamista sekä yleisiä vuorovaikutustaitoja. Mikäli työyhteisössä on motivaatio- tai käytösongelmia, voidaan valmennuksessa käsitellä omien työskentelytapojen kehittämiskeinoja, empaattisuutta, organisaation pelisääntöjen noudattamista, oman asenteen, sitoutumisen ja motivaation parantamista sekä positiivisen organisaatiokuvan ylläpitämistä.

Strategia ja liiketoiminta
Valmennukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
No items found.

Yritykset tarvitsevat menestyäkseen selkeästi määritellyn strategian, joka on perusteellinen, uniikki ja informatiivinen. Strategian ydin on, miten yritys erottuu edukseen kilpailijoistaan. Strategian toteuttaminen vaatii taitavaa viestintää, ohjausta ja mittaamista, sillä strategian epäonnistunut toteuttaminen johtuu usein strategian epäselvyydestä, monimutkaisuudesta tai viestinnän huonosta toteutuksesta. Strategian onnistuneen toteutumisen kannalta on tärkeää, että koko organisaatio on sisäistänyt strategian sisällön ja motivoitunut toteuttamaan sitä. Strategian suunnitteluun käytetty aika on hukkaan heitettyä, jos yrityksen työntekijät eivät tiedä tai ymmärrä strategiaa, eivätkä osaa toimia sen mukaan.

Kohderyhmä

Strategia ja liiketoiminta -valmennus sopii esimerkiksi yrityksen johdolle, esimiehille ja viestinnästä vastaaville henkilöille alasta riippumatta. Valmennus sopii yrityksille, jotka tarvitsevat apua uuden strategian luomiseen ja yrityksille, jotka haluavat ohjausta olemassa olevan strategian muokkaukseen ja viestintään.

Sisältö

Strategia ja liiketoiminta -valmennuksen sisältö räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan. Valmennuksessa voidaan esimerkiksi käydä läpi miten strategia saadaan muokattua ymmärrettävään, selkeään ja yksinkertaiseen muotoon, miten strategiasta viestitään henkilökunnalle ja sidosryhmille onnistuneesti ja ymmärrettävästi ja miten henkilökunta saadaan sitoutettua strategiaan. Valmennuksessa voidaan myös käydä läpi, miten strategia pannaan konkreettisesti käytäntöön, mitä toimenpiteitä se organisaation eri osissa vaatii ja miten siitä viestitään. Valmennus antaa valmiudet luoda ja konkretisoida toimivan, ymmärrettävän ja yksinkertaisen strategian. Valmennuksen jälkeen strategia osataan määritellä tarkasti ja perusteellisesti ja siitä osataan kertoa koko henkilökunnalle ja sidosryhmille tasapuolisesti ja ymmärrettävästi.

Johtaminen ja esimiestyö
Valmennukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
No items found.

Esimiestyö on johtamista, ja hyvä johtaminen vaatii esimieheltä läsnäoloa, aikaa, vastuun ottamista, ongelmiin puuttumista sekä kykyä tehdä päätöksiä. Hyvä johtaminen puolestaan luo hyvää työilmapiiriä ja kannustaa työntekijöitä hyviin suorituksiin. Esimies- ja johtamistaitoja on aika-ajoin hyvä päivittää, sillä hyvinvoiva yritys toimii tehokkaasti: arvioiden mukaan työhyvinvointiin sijoitettu euro voi tuottaa kuusi euroa takaisin. Johtajuutta tarvitaan myös muutostilanteissa, jolloin avoimuuden, tiedon sujuvan kulun ja päätösten teon merkitys korostuu.

Kohderyhmä

Johtaminen ja esimiestaidot -valmennus sopii sekä uusille esimiehille, että jo pidempään esimiestyötä tehneille. Koska kurssin sisältö räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan, sopii valmennus esimiehille ja johtajille alasta riippumatta.

Sisältö

Johtaminen ja esimiestyö -valmennuksen sisältö räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan. Valmennuksen teemoja voivat olla suorituksen johtaminen, asioiden johtaminen, muutosjohtaminen, ihmisten johtaminen tai johtajana kehittyminen. Valmennus tarjoaa tietoja, vinkkejä ja ajatuksia esimiestyön hyvään hoitamiseen, tuo selkeyttä ja varmuutta omaan työskentelyyn ja kehittää vuorovaikutustaitoja.

Asiakaskokemus ja myynti
Valmennukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
No items found.

Yritysten on yhä vaikeampaa erottua kilpailijoistaan pelkällä tuotteella, joten moni yritys on ottanut toimintansa arvoksi asiakaskokemuksen. Hyvä asiakaskokemus ei kuitenkaan synny sattumalta, vaan se vaatii asian kirjaamista yrityksen strategiaan sekä asiakkaiden tarpeiden ja odotusten todellista tuntemista. Asiakaskokemuksen kehittäminen vaatii lisäksi aikaa ja muutoksia yrityksen jokapäiväisissä toimintatavoissa. Asiakaskokemus ei ole vain johdon tai asiakasrajapinnassa työskentelevien työntekijöiden tehtävä, vaan se tulee olla koko organisaation tiedossa, ja kaikkien työntekijöiden on osattava toimia sen mukaan. Onnistuessaan asiakaskokemus voi luoda todellista kilpailuetua, jota kilpailijat eivät voi kopioida.

Kohderyhmä

Asiakaskokemus ja myynti -valmennus sopii yrityksille, jotka haluavat ottaa asiakaskokemuksen osaksi strategiaansa tai tarvitsevat apua asiakaskokemuksen parantamisessa. Valmennus sopii yrityksen koko henkilökunnalle, mutta erityisesti johdolle ja esimiehille.

Sisältö

Asiakaskokemus ja myynti -valmennuksen sisältö räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan. Valmennuksessa käydään läpi, miten asiakaskokemus syntyy ja millaisista kontaktipisteistä yrityksen asiakaspolku muodostuu. Lisäksi pohditaan, millaisista asiakkaista yrityksen asiakaskunta muodostuu, millaisia asioita he arvostavat ja millainen on heidän ostoprosessinsa. Valmennuksessa voidaan syventyä yrityksen asiakaspolkuun ja tutkia millaisia mahdollisia kuiluja ja onnistumisen paikkoja polulla on. Valmennuksessa käydään tarvittaessa myös läpi millaisia uusia kontaktipisteitä asiakaspolulle tulisi lisätä tai mitä siltä tulisi mahdollisesti poistaa. Valmennuksen muita teemoja voivat olla asiakkuuksien ja asiakasuskollisuuden kasvattaminen, uusien asiakkaiden hankkiminen, asiakasymmärryksen lisääminen, asiakastarpeen ymmärryksen kasvattaminen sekä asiakaslähtöinen tuote- ja palvelukehitys.

Työsuojelun jatkokurssi
Valmennukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
No items found.

Työsuojelupäällikön jatkokoulutuksessa opit tunnistamaan organisaatioturvallisuuden kokonaisuuden sekä työsuojelun merkityksen organisaation rakenteeseen. Opit myös tunnistamaan turvallisuuskulttuurin merkityksen, turvallisuusjohtamisen sekä organisaatiokäyttäytymisen perusteet ja työhyvinvoinnin merkityksen työyhteisössä.

Uudenmaan Koulutuskeskus Oy järjestää työsuojelupäällikön perus- ja jatkokoulutusta koko Suomen alueella.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmää ovat työsuojelupäälliköt, esimiehet ja työturvallisuusvastaavat.

Koulutuksen sisältö

Työsuojelu osana organisaatioturvallisuutta

 • organisaatioturvallisuuden osa-alueet
 • organisaatioturvallisuuden johtaminen
 • riskienhallinta
 • yrityksen haavoittuvuuden mittaaminen

Turvallisuuskulttuuri

 • organisaatiokulttuuri
 • turvallisuuskulttuuri
 • turvallisuuskulttuurin haasteet ja hyödyt

Organisaatiokäyttäytyminen

 • organisaatiokäyttäytymisen perusteet
 • muuttuva toimintaympäristö
 • organisaation rakenne ennen ja nyt
 • viestintä organisaatiossa

Työhyvinvoinnin merkitys

 • työhyvinvoinnin perusteet
 • motivaatio ja jaksaminen työssä
 • stressin hallinta
 • yksilöiden eroavaisuudet

Perehdyttäminen

 • perehdyttäminen
 • työnopastus
 • perehdyttämisen hyödyt

Ryhmädynamiikka

 • ryhmässä työskentely
 • työpaikan yhteishenki
 • ryhmän johtaminen

Työturvallisuuden mittaaminen

 • työpaikkatapaturmamittarit
 • sairauspoissaolomittarit
 • ennakoivat mittarit
 • työturvallisuuden taloudelliset vaikutukset
Työsuojelun peruskurssi
Valmennukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
No items found.

Työsuojelupäällikön peruskoulutus antaa perusvalmiudet toimia työsuojelupäällikkönä. Koulutuksessa käsitellään työsuojelun lähtökohtia, sen tarkoitusta ja tavoitteita, sekä työsuojelupäällikön tehtäviä ja työsuojelun yhteistoimintaa.

Uudenmaan Koulutuskeskus Oy järjestää työsuojelupäällikön perus- ja jatkokoulutusta koko Suomen alueella.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmää ovat työsuojelupäälliköt, esimiehet ja työturvallisuusvastaavat.

Koulutuksen sisältö

Työsuojelun perusteet ja tavoitteet

 • työsuojelun merkitys
 • työsuojelun tavoitteet
 • työsuojeluorganisaation kokonaisuus

Työsuojelun keskeinen lainsäädäntö

 • työsuojelun valvontalaki
 • työturvallisuuslaki
 • työterveyshuoltolaki

Työsuojelupäällikön rooli ja vastuut

 • työsuojelupäällikön tehtävät
 • yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat
 • yhteistyö työsuojeluorganisaation kanssa

Toiminta vaaratilanteen tai tapaturman sattuessa

 • vahingoista oppiminen ja tutkinta
 • työturvallisuuden mittaaminen
 • ilmoitusmenettelyt
 • seuranta

Työsuojelun toimintaohjelma

 • työsuojelun toimintaohjelman tavoite
 • työsuojelun toimintaohjelman sisältö
 • sisäiset turvallisuussuunnitelmat

Riskien arviointi

 • riskien arvioinnin perusteet
 • työpaikan vaaratekijät
 • työpaikan kuormitustekijät
 • vaarojen tunnistaminen, riskin suuruuden arviointi, toimenpiteiden tekeminen ja seuranta
Ratatyöturvallisuuskoulutus
Ratakoulutukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys true
Hyvinkää

Koulutuksen avulla henkilö saa perustiedot turvallisesta toiminnasta rautatieympäristössä niin, että hän tuntee asiaan liittyvät ohjeet, rautatiealueella liikkumisen ja työskentelyn säännöt ja tuntee rautatieympäristön vaarat. Koulutukseen ei ole lähtötaso- tai pohjakoulutusvaatimuksia.

Kurssimateriaalina toimii Liikenneviraston muodostama koulutusmateriaali, joka jaetaan osallistujille koulutuksen alussa.

Kohderyhmä

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Rataturva) vaaditaan henkilöitä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella Liikenneviraston tilaamissa radanpidon töissä, kuten radan kunnossapidossa ja rakentamiseen liittyvissä töissä sekä töissä, jotka vaativat Liikenneviraston luvan. Koulutus soveltuu myös tietopaketiksi kaikille rautatiejärjestelmästä kiinnostuneille sekä välittömästi sen läheisyydessä työskenteleville turvallisen työskentelyalueen rajojen tunnistamiseksi.

Sisältö

 • Rataverkon hallinta ja viranomaiset
 • Rautatiejärjestelmän erityispiirteet ja vaaratekijät
 • Rautatiejärjestelmän peruskäsitteet
 • Sijainnin määrittely
 • Rautatiealueella tehtävä työ
 • Laiturityö
 • Työkoneet rautatiealueella
 • Perehdytys sähkörataan
 • Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa
 • Kirjallinen koe

Rataturvallisuuskurssin hyväksytysti suorittaneet saavat (5) vuotta voimassa olevan rataturvallisuuskortin. Rataturvallisuuskortti toimitetaan noin muutaman viikon kuluessa kurssisuorituksesta.

Tieturva 2-koulutus
Korttikoulutukset
Tieturva 2-kortti
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
Helsinki

Koulutuksesta ei saa kuljettajan ammattipätevyyttä, koska koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työnjohdolle.

Kohderyhmä

Tieturva 2 -koulutus on tarkoitettu yleisillä teillä työskenteleville, liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille, kuten työnjohtajille, suunnittelijoille ja vastuullisille viranomaisille. Koulutukseen osallistuvalla on oltava voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys.

Sisältö

Koulutuksessa käydään läpi seikkaperäisesti tietyömaan turvallisuuden suunnittelu, liikennemerkkien pystytysohjeet ja turvallisuussäädökset.

Virkeänä ratissa
Ammattipätevyyskoulutukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys true
No items found.

Päivän tavoitteena on auttaa ammattikuljettajaa arvioimaan omanhyvinvointinsa nykytilaa sekä antaa eväitä ja tukea hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen vahvistamiseen, realististien, pienten
elämäntapamuutosten kautta.

Tavoitteena on, että valmennuspäivän aikana jokainen ammattikuljettaja hahmottaa oman hyvinvointinsa ja työssäjaksamisen tilanteen sekä asettaa itselleen konkreettiset hyvinvointiaan ja työssä jaksamistaan tukevat muutostavoitteet.

Valmennuksen kesto on yksi päivä ja (7h) koostuen 45 minuutin mittaisista osioista. Valmennus toteutetaan asianmukaisissa tiloissa. Valmennusmenetelmät ovat toiminnallisia koostuen yksilö- ja ryhmätyöskentelyistä sekä niitä tukevista asiantuntijapuheenvuoroista sekä ammattikuljettajille räätälöidyistä, oppimista tukevasta valmennusmateriaalista.

Trukkikurssi
Ammattipätevyyskoulutukset
Trukkikortti
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys true
No items found.

Trukinkuljettajalla tulee olla työnantajan kirjallinen lupa työvälineen käyttämiseen ja työnantajan on varmistettava työntekijän riittävät kyvyt työvälineen turvalliseen käyttöön. Trukkikurssi on osaltaan luomassa turvallista työympäristöä. Koulutuksesta on mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä.

Kohderyhmä

Kurssi sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään trukin käsittelytaitoja.

Koulutuksen sisältö

 • Työturvallisuuslaki, työsuojelu ja trukinkuljettajan vastuut
 • Trukkityypit ja niiden käyttötarkoitukset
 • Trukilla ajaminen
 • Trukilla työskentely, pinoaminen ja purku
 • Trukin rekisteröinti ja vakuutukset
 • Riskit ja niiden arviointi
 • Trukin rakenne ja toiminta
 • Tentti

Koulutukseen ei sisälly käytännön ajoharjoittelua. Trukkikurssin hyväksytysti suoritettua saat trukkikortin, joka on voimassa viisi (5) vuotta.


Tieturvakoulutus
Ammattipätevyyskoulutukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys true
No items found.
Lähiopetuksen yhteydessä suoritetaan Väyläviraston tuottama Tieturva 1 -verkkokoulutus, joka on suorittajalleen maksuton.

Koulutuksen tavoitteena on edistää kuljettajien tie-, liikenne- ja työturvallisuutta tiellä tapahtuvassa työssä.Koulutuksesta on mahdollista saada kuljettajan ammattipätevyysmerkintä.

Koulutuksen sisältö

 • Koulutuksen avaus johdanto tiellä tehtävään työhön
 • Tiellä työskentelyn vaarat ja ongelmat kuljettajan näkökulmasta
 • Tietyömaan liikenteen järjestelyt kuljettajan kannalta
 • Turvallisuusyhteistyö työkoneen kuljettajan kanssa
 • Varautuminen onnettomuustilanteisiin ja niiden ennaltaehkäisy
 • Työturvallisuustehtävät kuljettajan näkökulmasta

Koulutuksen päätteeksi on mahdollista suorittaa Tieturva 1 -koulutus verkkokoulutuksena. Todistuksen koulutuksen suorittamisesta voi tulostaa itselleen tai tallentaa tietokoneelle.

Ennakoivan ajon koulutus
Ammattipätevyyskoulutukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys true
No items found.

Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä. Ammattipätevyyden ylläpitäminen vaatii kuljettajalta viiden vuoden aikana 35 tuntia jatkokoulutusta, joka voidaan suorittaa jaksoina. Ainoa pakollinen aihe jatkokoulutuksessa on ennakoivan ja ympäristöystävällisen ajon koulutus (7 tuntia). Muita ammattipätevyyskursseja ovat osa ensiapu-, hätäensiapu– ja työturvallisuuskursseistamme. Ennakoivan ajon kurssin tavoitteena on, että kuljettaja osaa tunnistaa riskejä, ennakoida ja välttää vaaratilanteita sekä kehittää omaa ajamistaan turvallisemmaksi.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksen tarvitseville ammattikuljettajille. Kurssi sopii myös tavalliselle autoilijalle, joka haluaa parantaa omaa ja muiden liikenneturvallisuutta omia taitojaan hiomalla. Ennakoivan ajon kurssi tukee myös uuden autoilijan oppimista ja on oivallinen myös kokeneemmallekin kuskille.

Sisältö

Koulutus pidetään koulutusohjelman “Ennakoiva ajaminen – Pidä pelivaraa” -mukaisesti. Koulutus pidetään luokkaopetuksena, jota täydennetään keskusteluilla, ryhmätöillä ja harjoituksilla. Koulutukseen ei sisälly käytännön ajoharjoittelua.

 • Ennakoiva ajaminen – Pidä pelivaraa
 • Johdanto
 • Ajovalmius ja ajoneuvon kunto
 • Havainnointi
 • Turvallisuusväli
 • Ajonopeus ja ohittaminen
 • Toiminta vaaratilanteessa ja onnettomuuden seurauksien minimointi
Ajo- ja lepoajat, piirturi ja kuormansidonta
Ammattipätevyyskoulutukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys true
No items found.

Kurssilla käydään läpi myös digitaalisen ja analogisen ajopiirturin käyttöön liittyviä määräyksiä ja ohjeita.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu erityisesti kuorma- ja linja-autonkuljettajille.

Sisältö

 • Ajo- ja lepoaikalainsäädäntö
 • Ajopiirturi (analoginen)
 • Ajopiirturi (digitaalinen)
 • Kuorman kiinnitys
Syventävä ensiapukoulutus 16h
Ensiapukoulutukset
Ensiapukortti 16h
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys true
No items found.

Uusina asioina kurssilla tulee mm. vammapotilaan tutkiminen ja hoito, sekä taktiikat monipotilastilanteessa. Kurssi koostuu pääasiassa harjoituksista. Kurssille voi osallistua, mikäli osallistujalla on voimassaoleva Ensiapu 16h -pätevyys (entinen EA1 -pätevyys).

Kohderyhmä

Kurssi sopii kaikille Ensiapukurssi EA1:n käyneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa tietojaan ja taitojaan. Syventävä ensiapukurssin 16h:n hyväksytysti suorittaneet saavat itselleen ensiapukortin, joka on voimassa kolme (3) vuotta. Ensiapukortin voimassaoloa voi jatkaa edelleen kolmella vuodella käymällä ensiapukurssin 8h ennen kortin vanhenemista.

Kaikki kouluttajamme ovat Suomen Punaisen Ristin kouluttamia ja hyväksymiä ensiavun ja terveystiedon kouluttajia (ETK) tai hätäensiavunkouluttajia (HEK).

Sisältö

Hätäensiavun kertaus: Hätäilmoitus, tajuttomuus, elvytys ja sokki sekä:

 • Ensiavun taktiikka
 • Sisäelinvammat
 • Vammamekanismi
 • Loukkaantuneen tutkiminen
 • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat
 • Rankavammat (murtumat)
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Loukkaantuneen tarkkailu
 • Ensiapuasennot
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset
 • Hypotermia ja paikalliset paleltumat
 • Lapsen ja vauvan elvytys
 • Defibrillaattorin käyttökoulutus
Ensiapukoulutus 16h
Ensiapukoulutukset
Ensiapukortti 16h
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys true
No items found.

Työturvallisuuslaki edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä, johon kuuluvat asianmukaisten tarvikkeiden lisäksi myös ensiapuun perehtyneet henkilöt. Ensiapukurssin hyväksytysti suorittaneet saavat ensiapukortin ja -todistuksen, joka on voimassa kolme (3) vuotta. Osasta kursseista on mahdollista saada ammattipätevyysmerkintä. Kurssi kestää kaksi päivää, yhteensä 16 tuntia. Ensiapukurssi 16h:n jälkeen on mahdollista osallistua Syventävälle ensiapukurssille 16h:lle, joka syventää ja laajentaa peruskurssilla opittuja tietoja ja taitoja

Kohderyhmä

Kurssi sopii alasta riippumatta kaikille yrityksille sekä yksityishenkilöille, jotka haluavat oppia ensiavun perustaitoja ja -tietoja.

Kaikki kouluttajamme ovat Suomen Punaisen Ristin kouluttamia ja hyväksymiä ensiavun ja terveystiedon kouluttajia (ETK) tai hätäensiavunkouluttajia (HEK).

Sisältö

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vieras esine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset
Ensiapukoulutus 8h
Ensiapukoulutukset
Ensiapukortti 8h
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys true
No items found.

Hätäensiaputoimenpiteillä pyritään turvaamaan loukkaantuneen hengitys ja verenkierto sekä estämään tilan huononeminen ammattiavun tuloon saakka. Kurssilla voi uusia voimassaolevan EA1-, EA2- tai hätäensiapupätevyyden. Kurssi on saatavana myös neljän (4) tunnin lyhyempänä koulutuksena.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia hätäensiaputoimenpiteitä. Jos osallistujalla on ennestään EA1-pätevyys, sen voi uusia kurssilla kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Kurssin käytyä saa kurssitodistuksen, joka on voimassa kolme (3) vuotta. Ensiapukurssilta 8h on myös mahdollista saada ammattipätevyysmerkintä.

Kaikki kouluttajamme ovat Suomen Punaisen Ristin kouluttamia ja hyväksymiä ensiavun ja terveystiedon kouluttajia (ETK) tai hätäensiavunkouluttajia (HEK).

Sisältö

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimpien sairauskohtauksien ensiapu
 • Palovammat
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Työpaikoilla koulutukseen voidaan sisällyttää myös opetusta työyhteisön erityistarpeiden mukaan.

Ensiapukoulutus 4h
Ensiapukoulutukset
Ensiapukortti 4h
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
No items found.

Hätäensiaputoimenpiteillä pyritään turvaamaan loukkaantuneen hengitys ja verenkierto sekä estämään tilan huononeminen ammattiavun tuloon saakka. Kurssilla voi uusia voimassaolevan pätevyyden EA1-, EA2– tai hätäensiapukursseilta.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia hätäensiaputoimenpiteitä. Kurssilla voi myös uusia voimassaolevan EA1 -pätevyyden.

Kaikki kouluttajamme ovat Suomen Punaisen Ristin kouluttamia ja hyväksymiä ensiavun ja terveystiedon kouluttajia (ETK) tai hätäensiavunkouluttajia (HEK).

Sisältö

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • Tapaturmien ehkäisy

Työpaikoilla koulutukseen voidaan sisällyttää myös opetusta työyhteisön erityistarpeiden mukaan.

Jännitetyökoulutus
Korttikoulutukset
Jännitetyökortti
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
No items found.

Kurssilla käydään läpi jännitetyön tekemiseen liittyvä ohjeistus huomioiden jännitetyöhön liittyvät tarkistukset, turvallisuustoimenpiteet ja ympäristöolosuhteet.

Osallistujia pyydetään ottamaan omat jännitetyösuojavälineet mukaan koulutukseen, jos sellaiset on käytettävissä ( EN 531 -työvaate tai EN 11612)

Kohderyhmä

Jännitetyökoulutus on tarkoitettu henkilöille jotka työssään joutuvat jännitetyöalueelle alle 1000 V:n järjestelmissä, lähemmäs kuin 20 cm paljasta jännitteistä osaa. Osallistujalla tulee olla voimassa oleva SFS6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskortti.

Sisältö

 • Lähdön lisääminen jännitteiseen keskukseen
 • Releen vaihto
 • AMKA-työt
 • Jonovarokekaapissa tehtävät työt

Jännitetyökurssin hyväksytysti suorittaneet saavat (5) vuotta voimassa olevan jännitetyökortin. Jännitetyökortti toimitetaan noin muutaman viikon kuluessa kurssisuorituksesta.

Vesityökorttikoulutus
Korttikoulutukset
Vesityökortti
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys true
No items found.

Vesityökurssin näyttökokeeseen voi halutessaan osallistua ilman erillistä koulutusta, mutta yleisesti suositellaan asioiden kertaamista vesialan koulutustilaisuuksissa. Mikään ammatillinen tutkinto ei vapauta testauksesta. Vesityökortin näyttötutkintojärjestelmä on vastaava kuin elintarvikkeiden käsittelyssä vaadittava hygieniapassi. Vesityökortin suoritusvelvoite perustuu terveydensuojelulain muutokseen 285/2006, joka tuli voimaan 1.5.2006.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu talousvettä toimittavissa laitoksissa ja uimahalleissa, kylpylöissä ja vastaavissa työskenteleville henkilöille, jotka suorittavat veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä. Toiminnanharjoittajan (vesihuoltolaitos, uimahalli, kylpylä, jne.) on vastattava siitä, että kohteessa työskentelevällä henkilöllä on riittävät perustiedot veden mikrobiologiasta ja vesikemiasta, veden puhdistustekniikasta, veden käyttötarkkailusta, veden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta. Toiminnanharjoittajan tulee lisäksi pitää kirjaa työntekijöiden laitosteknisestä ja vesihygieenisestä osaamisesta ja esittää pyydettäessä tiedot kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Sisältö

Koulutus on käytännönläheistä, koska pelkkä teoreettinen opetustyö ei painota riittävästi vesilaitostyön käytännön asioita. Kurssipäivän lopussa pidetään vesityökortti-koe, joka on käytännössä kirjallinen osaamistesti. Osaamistestin hyväksytysti läpäisseille myönnetään näyttökokeen pitäjän toimesta osaamistodistus, joka on voimassa viisi (5) vuotta. Näyttökokeen pitäjät hyväksytään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) toimesta.

Vesityökortin osaamistesti 45€/ henkilö + alv24%

Sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002
Korttikoulutukset
Sähkötyöturvallisuuskortti
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
No items found.

Kurssin käynyt tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

Kohderyhmä

Sähkötyöturvallisuuskurssi SFS 6002 on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville työntekijöille, kuten asentajille, esimiehille, asiantuntijoille ja työnjohdolle. Kurssi sopii myös sähköalaa opiskeleville.

Sisältö

Koulutuksessa saat käyttöösi ”SFS 6002 käytännössä” -kirjan. Koulutukseen sisältyy koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan viisi (5) vuotta voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti.

Tulityökorttikoulutus
Korttikoulutukset
Tulityökortti
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
Helsinki
Lohja
Lahti

Tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa, ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa. Tulityökortti on voimassa viisi (5) vuotta.

Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavat työt, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tulityötä on esimerkiksi kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Myös kaasupoltinta tai muuta avoliekkiä, kuumapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä käytettäessä tehdään tulitöitä. Tulityökurssilla opit ennaltaehkäisemään tulityöonnettomuuksia. Tulityökurssin jälkeen tunnet keskeisen ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä eri osapuolten vastuut. Ymmärrät myös tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen sekä osaat tehdä työn turvallisesti.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu tilapäisellä tulityöpaikalla työskenteleville työntekijöille. Tulityökurssin ja kurssikokeen hyväksytysti suorittaneet saavat viisi (5) vuotta voimassa olevan tulityökortin. Tulityökortti toimitetaan noin muutaman viikon kuluessa hyväksytystä kurssisuorituksesta. Kortin saatuasi voit myös ladata tulityökortin puhelimeesi SPEKin ja TTK:n yhteisestä Korttitieto-palvelusta. Palvelusta voi myös ladata työturvallisuuskortin mobiiliversion, jos omaa fyysisen kortin.

Sisältö

 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Alkusammutusharjoitus
 • Koe, kysymysten käsittely ja kurssin päättäminen

Tulityökurssin ja kurssikokeen hyväksytysti suorittaneet saavat viisi (5) vuotta voimassa olevan tulityökortin. Tulityökortti toimitetaan noin muutaman viikon kuluessa hyväksytystä kurssisuorituksesta. Kortin saatuasi voit myös ladata tulityökortin puhelimeesi SPEKin ja TTK:n yhteisestä Korttitieto-palvelusta. Palvelusta voi myös ladata työturvallisuuskortin mobiiliversion, jos omaa fyysisen kortin.

Alkusammutuskortti
Korttikoulutukset
Alkusammutuskortti
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
Espoo
Helsinki
Turku

Koulutus sisältää yhden teoriatunnin ja alkusammutusharjoituksen, kesto yhteensä kaksi tuntia.

Alkusammutus on palonalun sammuttamista käsillä olevin välinein. Alkusammutukseen liittyvät oleellisesti palamisen perusedellytykset, alkusammutusvälineet ja -menetelmät.
AS 1 -koulutus toteutetaan valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti.

Kohderyhmä

Alkusammutuskurssi sopii laaja-alaisesti paloturvallisuuden peruskoulutukseksi muun muassa oppilaitoksille, toimistotyöntekijöille, taloyhtiöille, kaupan alan työntekijöille ja kenelle tahansa sammutustaidoista kiinnostuneelle.

Sisältö

 • Teoriaosuus sisätiloissa, 1 h
 • Tulipalon ominaisuudet
 • Alkusammutuksen merkitys
 • Toiminta tulipalotilanteessa
 • Erilaisten palojen sammuttaminen alkusammutusvälineillä
 • Käytännön harjoittelu ulkotiloissa, 1 h
 • Käsisammuttimen käyttö
 • Sammutuspeitteen käyttö

Alkusammutuskurssin suorittaneet saavat (5) vuotta voimassa olevan alkusammutuskortin. Alkusammutuskortti toimitetaan noin muutaman viikon kuluessa kurssisuorituksesta.

Työturvallisuuskorttikoulutus
Korttikoulutukset
Työturvallisuuskortti
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys true
Espoo

Turvallisuuden hallinta yhteisellä työpaikalla edellyttää tilaajayrityksen ja toimittajayritysten välistä toimivaa yhteistyötä. Noin työpäivän pituisen (8h) työturvallisuuskorttikoulutuksen hyväksytysti suoritettuasi saat työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi (5) vuotta.

Kohderyhmä

Työturvallisuuskorttikoulutus on tarkoitettu erityisesti teollisuudessa toimiville yrityksille ja aloille, joilla työturvallisuuden merkitys korostuu. Koulutus soveltuu kuitenkin erinomaisesti myös rakennusalalle, julkiselle sektorille, telakoille ja muille vastaaville aloille. Myös toimistossa tai muussa vähemmän riskialttiissa ympäristössä työskentelevät hyötyvät työturvallisuuskurssin käymisestä. Vaarojen ja turvallisuusriskien tunnistamisesta, työn kuormitustekijöiden ymmärtämisestä, työsuojelusta sekä muusta kurssisisällöstä voi ammentaa tietoja myös toimistoympäristön työturvallisuuteen.

Sisältö

Työturvallisuuskorttikäytännön ja kurssien tavoitteena on:

 • Parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
 • Tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
 • Antaa perustietoa työsuojelusta
 • Vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
 • Herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
 • Pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

Asbestipurkutyön koulutus
Korttikoulutukset
This is some text inside of a div block.
ammattipätevyys false
No items found.


Kauttamme voit suorittaa asbestipurkukoulutuksen, joka on tarkoitettu asbestitöitä tekeville rakennusmiehille työturvallisuuslain ja valtioneuvoston päätöksen asbestityön purusta edellyttämällä tavalla. Tutkinnon suorittanut tuntee erilaiset asbestilaadut ja eri aikoina käytetyimmät asbestimateriaalit sekä asbestikartoituksen menetelmänä.

Koulutuksen suorittanut hallitsee asbestin purku- ja kapselointimenetelmät suojauksineen ja osaa käyttää tarvittavia alipaine- ja imurilaitteistoja sekä työssä tarvittavia muita välineitä. Koulutuksen suorittanut osaa käyttää myös henkilökohtaisia suojavälineitä ja muita laitteita sekä tehdä niihin tarvittavat työmaahuollot. Lisäksi opiskelija osaa asbestijätteen käsittelyn, loppusijoituksen ja kohteen loppusiivouksen.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu asbestitöitä tekeville rakennusmiehille.

Jos sinulla on vähintään kolmen vuoden kokemus rakennusalalta, niin tämä koulutus antaa mahdollisuudet saada samalla talonrakennusalan ammattitutkinnon asbestityöt -osatutkinnon.

Sisältö

Ammattitutkinnon osaan 46 § Asbestityöt valmistava koulutus sisältää:

 • Ammattitutkinnon osaan 46 § Asbestityöt -valmistava koulutus:
 • Asbestipurkutöihin liittyvä lainsäädäntö
 • Asbesti ja sen esiintyminen rakennusmateriaaleissa
 • Asbestin terveyshaitat ja niiden torjuminen
 • Asbestipurkutyössä käytettävät laitteet
 • Henkilökohtaiset suojaimet
 • Asbestijätteiden käsittely
 • Loppusiivous ja jälkimittaukset
 • Purkutyösuunnitelman tekeminen ja purkumenetelmät